MAEZEUM

home > 이벤트 > 당첨공지
당첨공지
NO 제목 작성일
6 맺음 상담신청 [라떼 한 잔 하실래요?] 이벤트 당첨자 발표 2017-12-29 18:35

 

맺음 상담신청 <라떼 한 잔 하실래요?> 이벤트 당첨자 (총 50명)

 

강**    0971
민**    8701
임**    0419
주**    3106
유**    3143
한**    5701
강**    6087
김**    6999
김**    2558
이**    9629
지**    0889
최**    1022
윤**    8600
장**    9117
권**    0561
정**    7733
차**    6574
곽**    4485
엄**    3883
변**    8819
김**    3051
신**    1254
옥**    4928
김**    0840
최**    8002
김**    0723
유**    1700
강**    2601
송**    5959
오**    0807
안**    9297
홍**    9016
김**    0387
조**    2653
이**    7771
고**    9811
문**    6335
신**    8779
박**    9630
황**    1375
정**    6725
윤*    2704
이**    7560
추**    0610
백**    9032
박**    8256
강**    7700
양**    2504
김**    8629
김**    1702

 

축하드립니다!

당첨자분들께는 개별 연락 드립니다.

4 추석 맞이 <함밥남녀> 이벤트 당첨자 발표 2017-09-29 14:03

추석 맞이 <함밥남녀> 이벤트 당첨자 (남성 5명 여성 5명)

 

-여성-

곽** 7642

강** 0982

박** 8745

김** 1417

권** 6967

 

 

-남성-

김** 7510

정** 0440

주** 0920

송** 0925

남** 6114

 

 

축하드립니다!

당첨자분들께는 개별 연락 드립니다.

3 뮤지컬 [사랑을 이루어 드립니다] 초대 이벤트 당첨자 발표 2017-08-11 12:28

뮤지컬 [사랑을 이루어 드립니다] 초대 이벤트 당첨자 (20명)

 
이름 / 휴대폰 뒷자리
정** 0423
황** 7635
김** 0620
신** 0501
박** 3876
안** 2811
심** 4620
신** 5582
황** 0815
신** 8683
김** 8627
한** 6081
변** 1489
김** 4373
이** 0609
조** 6601
이** 0907
김** 0387
장** 2795
이** 4682

 
 
축하드립니다!
당첨자분들께는 개별적으로 SMS가 발송됩니다.

1 <도서 이벤트 담첨자> 설민석의 무도 한국사 특강 2017-03-13 06:00

< 설민석의 무도 한국사 특강 도서이벤트 당첨자 >

 

강**     |     7807

문**     |     6869

채**     |     7896

박**     |     5389

정**     |     8065

서**     |     5187

윤**     |     2327

김**     |     2195

문**     |     1015

김**     |     0220

 

축하드립니다.